Metody i formy pracy

METODY I FORMY PRACY STOSOWANE W OREW

            Wszelkie działania w OREW świadczone są kompleksowo, tj. zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, rewalidacyjne, specjalistyczne, rehabilitacyjne oraz opiekuńczo- pielęgnacyjne, wzajemnie się przenikając i uzupełniając, służą indywidualnie wytyczonym celom pracy.

Formy organizacyjne pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych wychowanków.

Metody i formy pracy stosowane w OREW można podzielić ze względu na zakresy działań specjalistycznych:

  1. Edukacyjne

– metody rozwijające własną aktywność ( metoda niedyrektywnej terapii zabawowej,metoda malowania dziesięcioma palcami, zabawy paluszkowe, zabawy materiałami nieustrukturowanymi, metoda Dobrego Startu, baraszkowanie, – Poranny Krąg, sensoplastyka, metody Klanzy – zabawy z chustą animacyjną, techniki relaksacji),

– muzykoterapia, logorytmika,

– doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej,

– warunkowanie instrumentalne,

– metody nauczania funkcjonalnego,

– usprawnianie procesów poznawczych

  1. Rewalidacyjne

– metody rozwijające poszczególne zmysły i koordynację ( elementy metody Frostig,  metoda polisensoryczna wg Abel),

– usprawnianie procesów odbioru i przetwarzania sensorycznego ( metoda integracji  sensorycznej, metoda stymulacji polisensorycznej wg. Snoezelen, program  Aktywności M.Ch Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego  W. Sherborne),

– nauka czynności dnia codziennego i czynności samoobsługowych, usprawnianie  motoryki małej poprzez ćwiczenia manualne oraz manipulacyjne dłoni i ręki, motoryki  dużej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji słuchowo- wzrokowo-  ruchowej,

– rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi z wykorzystaniem  alternatywnych i wspomagających metod komunikacji ( ACC),

– rozwijanie aktywności fizycznej i wydolności organizmu, kształtowanie umiejętności  odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach życia społecznego,

– terapia behawioralna,

– terapia ręki,

– stymulacja audio- psycho – lingwistyczna wg A. Tomatisa

– terapia widzenia.

  1. Psychologiczne

– indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ( usprawniająco –  korygujące, poradnictwo,  metody aktywizujące i praktycznego działania, elementy  stosowanej analizy zachowania),

– zajęcia specjalistyczne dla wychowanków w ramach pomocy psychologiczno –  pedagogicznej ( zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, trening  umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji dziecka, metody relaksacyjne),

– badania i działania diagnostyczne (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne),

– udzielanie wsparcia i konsultacji rodzicom i opiekunom,

– konsultacje z nauczycielami i terapeutami,

– współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie opinii i orzeczeń  kwalifikujących wychowanka do odpowiednich form opieki, rewalidacji i kształcenia,

– współpraca z Zespołami Terapeutycznymi w zakresie konstruowania indywidualnych programów pracy z dziećmi i młodzieżą OREW.

  1. Fizjoterapeutyczne

Metody stosowane przez fizjoterapeutów:

– kinezyterapia psychoruchowa,

– prawidłowych pozycji ułożeniowych,

– NDT Bobath,

– PNF,

– kinesiology taping (plastrowanie dynamiczne)

– masaż taktylny,

– trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg.  Barbary Zukunft- Huber,

– terapia bazalna,

– masaż leczniczy,

– masaż nawodny,

– hydroterapia

Metody stosowane w fizjoterapii dzieli się na:

– elektroterapię – obejmuje stosowanie prądów małej, średniej i wielkiej częstotliwości,  prądu galwanicznego,

– kinezyterapię ( bezprzewodową i przewodową) oraz masaż,

– magnetoterapię – polegającą na stosowaniu pulsującego pola magnetycznego małej  częstotliwości,

– termoterapię – obejmującą hydroterapię i ultradźwięki,

– fototerapię  – światło IR,UV, lasery, światło spolaryzowane,

– aerozoloterapię – inhalacje.

  1. 5. Logopedyczne

W ramach terapii logopedycznej, neurologopedycznej, surdologopedycznej stosuje się następujące metody:

– ćwiczenia logopedyczne oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające  motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej,

– pokaz i wyjaśnienia ułożenia narządów artykulacyjnych,

– masaż logopedyczny według E. Stecko,

– metoda mechaniczna,

– metoda słuchowa,

– metoda wyjaśniania,

– metoda czuciowa,

– metoda oralna ( ustna),

– znaki migowe daktylograficzne, w tym głównie alfabet palcowy

– metoda Verbotonalna

– metoda gestów naturalnych.

– metoda Makaton- język gestów i symboli

– metoda symultaniczno – sekwencyjna wg J. Cieszyńskiej

– metoda wzrokowa

– metoda substytucyjna (fonetyczna).

  1. Dogoterapeutyczne:

– doskonalenie umiejętności społecznych podczas kontaktu z psem,

– rozwijanie umiejętności zabawy ze zwierzęciem,

– zwiększenie wrażliwości słuchowej, dotykowej, wzrokowej,

– przełamanie lęku przed kontaktem ze zwierzęciem,

– rozwój komunikacji gestami ( siad, leżeć, masz itp.),

– usprawnianie orientacji przestrzennej,

– usprawnianie czynności manipulacyjnych,

– poznawanie przedmiotów z najbliższego otoczenia.

  1. Terapia zajęciowa

– ergoterapia ( nauka czynności dnia codziennego i czynności samoobsługowych,  usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manualne oraz manipulacyjne dłoni i    ręki, motoryki dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi,  koncentracji słuchowo- wzrokowo- ruchowej),

– gry i zabawy,

– ćwiczenia ruchowe,

– zajęcia techniczne, plastyczne, rozwijające zdolności manualne.

  1. Hipoterapia – praca terapeutyczna z wykorzystaniem konia – jego ciepła, ruchów ciała jako stymulującego rozluźnienie i dużą naprzemienną koordynację ruchową.