Edukacja

Misją OREW i jego pracowników jest:

– przygotowanie wychowanków do godnego, aktywnego i na miarę możliwości, niezależnego życia w społeczeństwie przy wsparciu adekwatnym do potrzeb,

– wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać trudnym sytuacjom, jakie niesie ze sobą fakt narodzin i wychowywania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Art.4 Statutu PSONI

Wychowankowie spełniają  obowiązek szkolny i  obowiązek nauki poprzez :

  • wychowanie przedszkolne
  • roczne przygotowanie przedszkolne
  • szkołę podstawową
  • przysposobienie do pracy
  • zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

Wychowanie przedszkolne i roczne przygotowanie przedszkolne

Zajęcia odbywają się w zespołach edukacyjno – terapeutycznych i obejmują  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Celem zajęć jest zaspokajanie potrzeb dziecka niepełnosprawnego oraz  stymulacje rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego.  Podejmowane  w placówce działania  przyczyniają  się do zwiększenia zakresu samodzielności dzieci, uspołecznienia, rozwoju komunikacji , zabawy,  funkcji poznawczych oraz przygotowują do kontynuowania edukacji.

Szkoła Podstawowa

Zajęcia odbywają się Grupach Edukacyjno- Terapeutycznych  i obejmują  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Celem edukacji jest rozwijanie niezależności wychowanka, wyposażenie w umiejętności i wiadomości, które pozwolą  na  porozumiewanie się z otoczeniem  ( werbalne lub pozawerbalne), zaradność w życiu codziennym, zdobycie maksymalnej  samodzielności w zakresie  zaspokajania potrzeb życiowych  oraz uczestniczenie w różnych formach życia społecznego.

Przysposobienie do pracy

Zajęcia odbywają się w grupach przysposobienia do pracy i przeznaczone są dla młodzieży   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Celem nauki jest  przede wszystkim aktywizacja zawodowa oraz nauka poszczególnych czynności pracy, które będą przydatne w późniejszym przygotowaniu zawodowym. Poruszana problematyka podczas zajęć to m.in. – praca i jej znaczenie w życiu człowieka dorosłego, adekwatna ocena swoich umiejętności i możliwości, poszukiwanie zatrudnienia.

Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy młodzieży  wobec pracy, opanowanie prostych umiejętności i czynności prac zgodnych z  możliwościami i predyspozycjami, kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach. Wychowankowie Zespołu Przysposobienia do Pracy chętnie angażują się  m.in. w przygotowania ozdób na kiermasz bożonarodzeniowy oraz  pomoc w przygotowywaniu poczęstunku podczas uroczystości okolicznościowych.

Zajęcia  rewalidacyjno- wychowawcze

Zajęcia odbywają się w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych i obejmują dzieci, młodzież i  osoby  dorosłe  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie  rozwoju wychowanków, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie zainteresowania otoczeniem i innymi osobami oraz nauka wykonywania prostych czynności samodzielnie lub z pomocą. Wpływa to na uzyskiwanie jak największej niezależności od innych osób w codziennym życiu. Metody pracy  dobierane są zgodnie z celami oddziaływań, wiekiem, potrzebami i możliwościami percepcyjnymi konkretnego wychowanka.