Projekty

  

 

Projekt „Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju”

 

 

 • Od 1 kwietnia 2022 realizujemy projekt Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju”

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem  projektu jest podniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności życiowej i uspołeczniania osób z  niepełnosprawnością poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji; poprawienie sprawności ruchowej, poznawczej i emocjonalnej; usprawnianie psychoruchowe dzieci, rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

W programie Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju”  dla 20 dzieci prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja beneficjentów z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i terapii behawioralnej ( stosowanej analizy zachowania SAZ) ,integracji sensorycznej, terapii ręki, treningu słuchowego metodą Tomatisa. Metody pracy są dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb beneficjentów. W zależności od potrzeb dzieci specjaliści ( psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta SI, terapeuta behawioralny, – certyfikowany praktyk Metody Tomatisa Poziom2, lekarz rehabilitacji) organizują pracę indywidualnie lub grupowo. Programem objętych jest 20 dzieci

Program realizowany jest od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

 

 

 

1 Kwietnia 2022

  

Projekt „ Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

projektu pn.: „Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju”

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

Ogłasza się rekrutację uczestników/uczestniczek do projektu „ Szansa na lepsze jutro – kompleksowe wsparcie dzieci w procesie wszechstronnego rozwoju” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunek pomocy 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, typ projektu:  Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), zadanie 1 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Projekt przewiduje prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla 20 dzieci z niepełnosprawnościami z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, terapii ręki i behawioralnej ( stosowanej analizy zachowania SAZ) oraz integracji sensorycznej.

Nabór adresowany jest do dzieci od 3 do 16 roku życia, które pozostają bez specjalistycznej opieki, wystarczającego wsparcia w postaci kompleksowej rehabilitacji, terapii i rewalidacji:

–    dzieci z nieharmonijnym rozwojem w wieku przedszkolnym z orzeczoną niepełnosprawnością;

–   dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością uczący się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

 

Nabór będzie prowadzony w terminie 1 kwietnia do 8 kwietnia 2022 roku

 

Wymagane dokumenty można składać w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy ( PSONI) , ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica ( sekretariat).

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w PSONI ( sekretariat) w Nidzicy, ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica.

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy od 1 października 2021 realizuje projekt ” Rozwój i wsparcie ruchu self – adwokatów w Nidzicy”
Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w działaniach na rzecz respektowania wobec nich praw człowieka poprzez nabycie nowych lub zwiększenie i podtrzymanie posiadanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do samorzecznictwa.
Ponadto projekt umożliwia również zdobycie lub podtrzymanie umiejętności cyfrowych niezbędnych do funkcjonowania społecznego w dobie pandemii Covid 19.
Odbiorcami projektu jest 12 osób z niepełnosprawnościami pośród których 8 osób to członkowie nieformalnie funkcjonującej w strukturach naszej organizacji Lokalnej Grupy Self – adwokatów adwokatów oraz 4 osoby zainteresowane ruchem Self – adwokatów.
W terminie od 1 października 2021 do 28 lutego 2023 planowane są działania:
1. Rekrutacja i powołanie Zespołu do spraw self – adwokatury złożonego w 50%z osób z niepełnosprawnościami.
2. Spotkania Zespołu ds. Self – adwokatury, który wypracuje Program Kształcenia i Program Wsparcia Self – adwokata oraz zaplanuje spotkania poza projektowe uczestników projektu.
3.Zorganizowanie Kursu na Self – adwokata opartego o wypracowane uprzednio Programy Kształcenia i Wsparcia Self – adwokata.
Kurs obejmować będzie następujące komponenty:
– warsztaty: Komunikacja i Autoprezentacja, Umiejętności Społeczne, Techniki Informatyczne, Prawa Człowieka i Konwencja ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych
– poradnictwo prawne dla osób z niepełnosprawnoscią,
– cześć praktyczna w ramach której zorganizowane zostaną 2 wydarzenia integracyjne ze społecznością lokalna i 2 wydarzenia sygnalizujące problemy doświadczane przez osoby niepełnosprawne w naszym środowisku lokalnym
4. Spotkanie wyjazdowe – integracyjne uczestników Kursu na Self – adwokata.
5. Uroczyste zakończenie Kursu na Self – adwokata.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Projekt współfinansowany przez PFRON „Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi” przewidziany jest na trzy lata działania. Od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2021 roku trwa dla 20 beneficjentów.  Celem projektu jest podniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności życiowej i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. W ramach projektu odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, terapii behawioralnej, integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej.

Celem rehabilitacji jest wspomaganie procesu rozwoju psychomotorycznego, odtwarzanie pamięci ruchowej , poprawa sprawności fizycznej oraz pobudzanie czynności układu nerwowego, oddechowego i sercowo- naczyniowego oraz zapobiega pogłębianiu się wad postawy.

Celem terapii logopedycznej jest wywołanie mowy czynnej, rozwijanie mowy czynnej, rozwijanie różnych form wypowiedzi, rozwijanie rozumienia mowy (mowa bierna), wprowadzanie komunikacji alternatywnej, bogacenie słownictwa, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, praca nad prawidłową artykulacją.

Terapia pedagogiczna obejmuje specjalistyczne zajęcia prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych. Jej cel i zdania to wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

Na zajęciach terapii behawioralnej,  uczniowie uczą się rozpoznawać emocje, przewidywać zdarzenia, opisywać zdarzenia, odpowiadać na pytania i tworzyć pytania. Ponadto wykorzystywane są nowe technologie cyfrowe w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Terapia rozwija umiejętności językowe, poprawia koncentrację i uwagę, rozwija umiejętności społeczne,  poznawcze oraz pamięć. Na zajęciach uczniowie uczą się nowych umiejętności w celu zmiany i redukcji zachowań niepożądanych. W pracy wykorzystywane są wzmocnienia pozytywne.

Terapia metodą Integracji Sensorycznej ( SI) ma na celu osiągnięcie następujących efektów -usprawnienie układu dotykowego poprzez nabycie różnorodnych umiejętności: percepcji dotykowej, schematu ciała, planowania ruchu, percepcji wzrokowej, umiejętności szkolnych, stabilności emocjonalnej, funkcjonowania społecznego; Usprawnianie układu przedsionkowo – proprioceptywnego wpłynie na poprawę: bezpieczeństwa grawitacyjnego, napięcia mięśniowego, ruchu i równowagę, koordynacji ruchowej, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego, przetwarzania słuchowo-językowego, planowania ruchu • Funkcjonowania społecznego, świadomości ciała, postawy, kontroli i płynności ruchów, stopniowania ruchu, planowania ruchu, bezpieczeństwa emocjonalnego.

 

Od października 15 uczestników WTZ w Nidzicy bierze udział w projekcie  „SoVo – dostępne radio internetowe”. Podzieleni są na dwie grupy: radiowców (5 os.) i  słuchaczy (10 os.).

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

 • Okres realizacji: luty 2020 – wrzesień 2022
 • Budżet projektu: 4 864 057,47 zł
 • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Partnerzy:  Fundacja Pro Cultura (lider), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Zaczyn

 

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

Projekt posiada 3 główne elementy:

 • Portal radiowy

Portal jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami. Jest sercem całego projektu i jego najważniejszym elementem. Wszystko co jest publikowane na portalu zostało stworzone przez uczestników albo ekspertów projektu.

 • Grupy Radiowe

W całej Polsce do grudnia 2020 roku powstało 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych utworzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz 15 Grup Radiowych OzNI utworzonych w placówkach PSONI), w których łącznie działa 140 dziennikarzy – amatorów. Każdemu oddziałowi Radia przewodzi przeszkolony Lider.

 • Szkolenia i warsztaty

W trakcie trwania projektu zostanie przeprowadzonych ok. 4 900 godzin szkoleń. Na szkoleniach i warsztatach uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność, wyszukiwania informacji, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swojego hobby.

W Oddziale Radia Osób z NI w Nidzicy mamy:

 1. Grupę Radiową
 2. Grupę Słuchaczy

Zachęcamy do  słuchania audycji :

https://radiosovo.pl/

 

 

 

Pilotażowy program  „Rehabilitacja 25 +”.

 • Od 1 września 2020 roku realizujemy kolejny rok pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 +”

Program „ Rehabilitacja 25 PLUS” to pilotażowy program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci OREW, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennych.

Programem objętych jest 12 absolwentów OREW . Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci:

 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • udziału w zajęciach usprawniających, rehabilitacji ruchowej;
 • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 • zajęć terapeutycznych mających na celu pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • zajęć psychologicznych;
 • poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego.

Program realizowany jest od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

   

 

Projekt: „Pomagajmy Razem”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy  21 września 2020 r. podpisało umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie:  289 016,50 zł

 

 

 

 

Projekt  „Nic o nas bez nas – przez pryzmat możliwości” 

W maju 2020 roku  PSONI Koło w Nidzicy wraz z nieformalną grupą „Nic o nas bez nas” organizuje, za pośrednictwem mediów lub podczas spotkań indywidualnych, rozmowy informacyjne oraz rekrutację członków Lokalnej Grupy Self – Adwokatów. Grupa powstaje w ramach projektu „Nic o nas bez nas – przez pryzmat możliwości” realizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach FIO.

 

Zadanie ” Chcę być samodzielny – żyć i mieszkać tak jak inni „

 • Program jest  realizowany od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Głównym celem projektu jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Szczególnym celem jest zapewnienie beneficjentom możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem.

Beneficjenci ostateczni mieszkają samodzielnie w pokojach treningowych do tego przystosowanych. Prowadzone są grupowe zajęcia przygotowujące osoby niepełnosprawne do samodzielnego zamieszkania.

W ramach treningów terapeuta podczas zajęć grupowych prowadzi następujące treningi:

Trening kulinarny – beneficjenci podczas zajęć zapoznają się z zasadami prawidłowego odżywiania, prawidłowego doboru składników do potraw, planowania i wyszukiwania menu, samodzielnie decydują o doborze jadłospisu na cały tydzień.

Trening umiejętności praktycznych – beneficjenci uczą się obsługi sprzętów gospodarstwa domowego, jak również dbania o porządek w pokojach, łazienkach, kuchni, miejscach użyteczności publicznej, oraz na swoich stanowiskach pracy.

Trening ekonomiczny – beneficjenci podczas zajęć uczą się wartości pieniądza, planowania wydatków i robienia zakupów.

Trening higieniczny – wdrażanie beneficjentów do dbania o czystość całego ciała oraz dbanie o wygląd zewnętrzny.

Trening umiejętności wykorzystywania czasu wolnego – rozpoznawanie zainteresowań beneficjentów i nawiązanie współpracy z placówkami kulturalnymi na terenie miasta Nidzica.

Ponad to będą prowadzone zajęcia z :

Psychologiem – podczas grupowych zajęć uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności w poniższych obszarach tematycznych: – formy komunikacji – asertywność – jak radzić sobie ze stresem – rozwiązywanie sytuacji trudnych, konfliktowych – odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Beneficjenci ostateczni to osoby niepełnosprawne z województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt zakończy się spotkaniem integracyjnym podsumowującym działania.

Pilotażowy program  „Rehabilitacja 25 +”.

 • Program jest  realizowany od 1 kwietnia 2018 roku.

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Programem objętych jest 9 absolwentów OREW . W ramach programu świadczone beneficjentom jest wsparcie w formie:

– usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

– udział w zajęciach terapeutycznych ( pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności);

– udział w zajęciach usprawniających ruchowo – fizjoterapeutycznych

– udział w zajęciach psychologicznych ( poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego).

W programie zatrudnieni są specjaliści:

– oligofrenopedagodzy,

– psycholog,

– fizjoterapeuta,

– pomoc terapeuty.

Pilotażowy program  „Rehabilitacja 25 +”.

Od 2 września 2019 roku w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy  realizowana jest kolejna edycja Programu „ Rehabilitacja 25 PLUS” to pilotażowy program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci OREW – 12 osób, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.
Celem programu jest stworzenie możliwości zbierania doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających  absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności  w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczących ich aktywności zawodowej.
Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, udział w zajęciach usprawniających , terapeutycznych i wspierających ruchowo;  pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego. Program realizowany jest w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

                       

 

Projekt „Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi”.

 • Projekt jest  realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

Celem  projektu jest podniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. Usprawnianie psychoruchowe , rozwój sprawności poznawczej i emocjonalnej dzieci, młodzieży niepełnosprawnych, w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Programem objętych jest 20 osób . W programie  „ Wszechstronna Stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi”  prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja beneficjentów z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i terapii behawioralnej ( stosowanej analizy zachowania SAZ) oraz integracji sensorycznej. Projekt jest prowadzony  w formie zorganizowanych działań psychologicznych, pedagogicznych logopedycznych i rehabilitacyjnych. Metody pracy są dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb beneficjentów. W zależności od potrzeb dzieci i młodzieży specjaliści ( psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta SI, lekarz rehabilitacji ) organizują pracę indywidualnie.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu
„Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi”.

 

 

 • Projekt „Wielospecjalistyczna, kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym” (ZRT)

 Projekt jest  realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Celem  projektu jest podniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. Usprawnianie psychoruchowe dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych, w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Programem objętych jest 20 osób dla , których został stworzony Indywidualny Plan Działań.  Program  dla każdego beneficjenta został opracowany na okres trwania projektu .  Program terapeutyczny dla beneficjenta realizowany jest poprzez:

 • terapię psychologiczną indywidualną ;
 • terapię pedagogiczna indywidualną ;
 • terapię pedagogiczna grupową ;
 • terapię logopedyczną indywidualną ;
 • terapię ruchową indywidualna.

 

 

 • Projekt „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Głęboko Zależnych w Kryzysowej Sytuacji Rodziny”

W siedzibie PSONI koło w Nidzicy realizowany jest projekt „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Głęboko Zależnych w Kryzysowej Sytuacji Rodziny” realizowany w ramach projektu grantowego „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” prowadzonego przez PSONI ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Moderatorem projektu jest lider grupy nieformalnej Karolina Kurlandzka.