Projekty

Od października 15 uczestników WTZ w Nidzicy bierze udział w projekcie  „SoVo – dostępne radio internetowe”. Podzieleni są na dwie grupy: radiowców (5 os.) i  słuchaczy (10 os.).

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

 • Okres realizacji: luty 2020 – wrzesień 2022
 • Budżet projektu: 4 864 057,47 zł
 • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Partnerzy:  Fundacja Pro Cultura (lider), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Zaczyn

 

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

Projekt posiada 3 główne elementy:

 • Portal radiowy

Portal jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami. Jest sercem całego projektu i jego najważniejszym elementem. Wszystko co jest publikowane na portalu zostało stworzone przez uczestników albo ekspertów projektu.

 • Grupy Radiowe

W całej Polsce do grudnia 2020 roku powstało 30 Oddziałów Radia SoVo (15 Senioralnych Grup Radiowych utworzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz 15 Grup Radiowych OzNI utworzonych w placówkach PSONI), w których łącznie działa 140 dziennikarzy – amatorów. Każdemu oddziałowi Radia przewodzi przeszkolony Lider.

 • Szkolenia i warsztaty

W trakcie trwania projektu zostanie przeprowadzonych ok. 4 900 godzin szkoleń. Na szkoleniach i warsztatach uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: utrzymywania relacji z bliskimi oraz kontaktów towarzyskich, dbałości o prywatność, wyszukiwania informacji, aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swojego hobby.

W Oddziale Radia Osób z NI w Nidzicy mamy:

 1. Grupę Radiową
 2. Grupę Słuchaczy

Zachęcamy do  słuchania audycji :

https://radiosovo.pl/

 

 

 

Pilotażowy program  „Rehabilitacja 25 +”.

 • Od 1 września 2020 roku realizujemy kolejny rok pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 +”

Program „ Rehabilitacja 25 PLUS” to pilotażowy program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci OREW, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennych.

Programem objętych jest 12 absolwentów OREW . Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci:

 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • udziału w zajęciach usprawniających, rehabilitacji ruchowej;
 • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 • zajęć terapeutycznych mających na celu pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • zajęć psychologicznych;
 • poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego.

Program realizowany jest od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

   

 

Projekt: „Pomagajmy Razem”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy  21 września 2020 r. podpisało umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie:  289 016,50 zł

 

 

 

 

Projekt  „Nic o nas bez nas – przez pryzmat możliwości” 

W maju 2020 roku  PSONI Koło w Nidzicy wraz z nieformalną grupą „Nic o nas bez nas” organizuje, za pośrednictwem mediów lub podczas spotkań indywidualnych, rozmowy informacyjne oraz rekrutację członków Lokalnej Grupy Self – Adwokatów. Grupa powstaje w ramach projektu „Nic o nas bez nas – przez pryzmat możliwości” realizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach FIO.

 

Zadanie ” Chcę być samodzielny – żyć i mieszkać tak jak inni „

 • Program jest  realizowany od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Głównym celem projektu jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu. Szczególnym celem jest zapewnienie beneficjentom możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem.

Beneficjenci ostateczni mieszkają samodzielnie w pokojach treningowych do tego przystosowanych. Prowadzone są grupowe zajęcia przygotowujące osoby niepełnosprawne do samodzielnego zamieszkania.

W ramach treningów terapeuta podczas zajęć grupowych prowadzi następujące treningi:

Trening kulinarny – beneficjenci podczas zajęć zapoznają się z zasadami prawidłowego odżywiania, prawidłowego doboru składników do potraw, planowania i wyszukiwania menu, samodzielnie decydują o doborze jadłospisu na cały tydzień.

Trening umiejętności praktycznych – beneficjenci uczą się obsługi sprzętów gospodarstwa domowego, jak również dbania o porządek w pokojach, łazienkach, kuchni, miejscach użyteczności publicznej, oraz na swoich stanowiskach pracy.

Trening ekonomiczny – beneficjenci podczas zajęć uczą się wartości pieniądza, planowania wydatków i robienia zakupów.

Trening higieniczny – wdrażanie beneficjentów do dbania o czystość całego ciała oraz dbanie o wygląd zewnętrzny.

Trening umiejętności wykorzystywania czasu wolnego – rozpoznawanie zainteresowań beneficjentów i nawiązanie współpracy z placówkami kulturalnymi na terenie miasta Nidzica.

Ponad to będą prowadzone zajęcia z :

Psychologiem – podczas grupowych zajęć uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności w poniższych obszarach tematycznych: – formy komunikacji – asertywność – jak radzić sobie ze stresem – rozwiązywanie sytuacji trudnych, konfliktowych – odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Beneficjenci ostateczni to osoby niepełnosprawne z województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt zakończy się spotkaniem integracyjnym podsumowującym działania.

Pilotażowy program  „Rehabilitacja 25 +”.

 • Program jest  realizowany od 1 kwietnia 2018 roku.

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Programem objętych jest 9 absolwentów OREW . W ramach programu świadczone beneficjentom jest wsparcie w formie:

– usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

– udział w zajęciach terapeutycznych ( pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności);

– udział w zajęciach usprawniających ruchowo – fizjoterapeutycznych

– udział w zajęciach psychologicznych ( poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego).

W programie zatrudnieni są specjaliści:

– oligofrenopedagodzy,

– psycholog,

– fizjoterapeuta,

– pomoc terapeuty.

Pilotażowy program  „Rehabilitacja 25 +”.

Od 2 września 2019 roku w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy  realizowana jest kolejna edycja Programu „ Rehabilitacja 25 PLUS” to pilotażowy program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci OREW – 12 osób, którzy nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.
Celem programu jest stworzenie możliwości zbierania doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających  absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności  w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczących ich aktywności zawodowej.
Realizacja pilotażu obejmuje działania w postaci usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, udział w zajęciach usprawniających , terapeutycznych i wspierających ruchowo;  pomoc w rozwinięciu, wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także bieżących spraw życia codziennego. Program realizowany jest w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020.

                       

 

Projekt „Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi”.

 • Projekt jest  realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

Celem  projektu jest podniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. Usprawnianie psychoruchowe , rozwój sprawności poznawczej i emocjonalnej dzieci, młodzieży niepełnosprawnych, w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Programem objętych jest 20 osób . W programie  „ Wszechstronna Stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi”  prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja beneficjentów z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i terapii behawioralnej ( stosowanej analizy zachowania SAZ) oraz integracji sensorycznej. Projekt jest prowadzony  w formie zorganizowanych działań psychologicznych, pedagogicznych logopedycznych i rehabilitacyjnych. Metody pracy są dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb beneficjentów. W zależności od potrzeb dzieci i młodzieży specjaliści ( psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta SI, lekarz rehabilitacji ) organizują pracę indywidualnie.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu
„Wszechstronna stymulacja i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi”.

 

 

 • Projekt „Wielospecjalistyczna, kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym” (ZRT)

 Projekt jest  realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Celem  projektu jest podniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. Usprawnianie psychoruchowe dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych, w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Programem objętych jest 20 osób dla , których został stworzony Indywidualny Plan Działań.  Program  dla każdego beneficjenta został opracowany na okres trwania projektu .  Program terapeutyczny dla beneficjenta realizowany jest poprzez:

 • terapię psychologiczną indywidualną ;
 • terapię pedagogiczna indywidualną ;
 • terapię pedagogiczna grupową ;
 • terapię logopedyczną indywidualną ;
 • terapię ruchową indywidualna.

 

 

 • Projekt „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Głęboko Zależnych w Kryzysowej Sytuacji Rodziny”

W siedzibie PSONI koło w Nidzicy realizowany jest projekt „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Głęboko Zależnych w Kryzysowej Sytuacji Rodziny” realizowany w ramach projektu grantowego „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” prowadzonego przez PSONI ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Moderatorem projektu jest lider grupy nieformalnej Karolina Kurlandzka.