Ochrona Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sza­now­ni Pod­opiecz­ni, Ro­dzi­ce, Opie­ku­no­wie Praw­ni, Człon­ko­wie na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia!

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i po­uf­ność Wa­szych da­nych oso­bo­wych w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu na Rzecz Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią In­te­lek­tu­al­ną Koło w Nidzicy (PSONI Koło w Nidzicy) opra­co­wa­li­śmy i wdro­ży­li­śmy po­li­ty­kę okre­śla­ją­cą za­sa­dy gro­ma­dze­nia, prze­twa­rza­nia i udo­stęp­nia­nia da­nych oso­bo­wych. W opar­ciu o pro­ce­du­ry oraz przy za­cho­wa­niu peł­nej sta­ran­no­ści przez pra­cow­ni­ków Koła chro­ni­my Wasze dane przed do­stę­pem osób nie­po­wo­ła­nych, nie­wła­ści­wym ich wy­ko­rzy­sta­niem, ujaw­nia­niem, znisz­cze­niem lub utra­tą.

W związ­ku z re­ali­za­cją wy­mo­gów Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. czyli ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych „RODO”, in­for­mu­je­my o za­sa­dach prze­twa­rza­nia Wa­szych da­nych oso­bo­wych oraz o przy­słu­gu­ją­cych Wam pra­wach z tym zwią­za­nych.

Ad­mi­ni­stra­to­rem Wa­szych da­nych oso­bo­wych czyli pod­mio­tem de­cy­du­ją­cym o tym, które dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne oraz w jakim celu, i jakim spo­so­bem, jest:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią In­te­lek­tu­al­ną Koło w Nidzicy ul. Krzywa 9 , 13-100 Nidzica.

Ad­mi­ni­stra­tor wy­zna­czył In­spek­to­ra Ochro­ny Da­nych (IOD), który w jego imie­niu nad­zo­ru­je sferę prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych. Z IOD można kon­tak­to­wać się pod ad­re­sem e-ma­il psouu_nidzica@poczta.fm

Do za­kre­su dzia­łań Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią In­te­lek­tu­al­ną Koło w Nidzicy na­le­ży pro­wa­dze­nie na zle­ce­nie oraz ze środ­ków wła­snych róż­no­rod­nych usług, m.​in. w for­mie pla­có­wek i ze­spo­łów kom­plek­so­wej, wie­lo­spe­cja­li­stycz­nej po­mo­cy, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie wcze­snej in­ter­wen­cji, re­ha­bi­li­ta­cji, dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej, te­ra­pii, edu­ka­cji, re­wa­li­da­cji i wy­cho­wa­nia.

Dla­te­go też, gro­ma­dzi­my Wasze dane w celu re­ali­za­cji po­wyż­szych zadań wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa oraz Sta­tu­tu Sto­wa­rzy­sze­nia. Pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia Wa­szych da­nych wy­ni­ka z sze­re­gu ustaw kom­pe­ten­cyj­nych (me­ry­to­rycz­nych) oraz obo­wiąz­ków i zadań zle­co­nych przez in­sty­tu­cje nad­rzęd­ne wobec Sto­wa­rzy­sze­nia.

In­for­mu­je­my, że Ad­mi­ni­stra­tor prze­twa­rza Wasze dane oso­bo­we w ści­śle okre­ślo­nym, mi­ni­mal­nym za­kre­sie nie­zbęd­nym do osią­gnię­cia celów, o któ­rych mowa po­wy­żej. W szcze­gól­nych sy­tu­acjach Ad­mi­ni­stra­tor może prze­ka­zać/po­wie­rzyć Wasze dane innym pod­mio­tom. Pod­sta­wą prze­ka­za­nia/po­wie­rze­nia da­nych są prze­pi­sy prawa (np. wy­miar spra­wie­dli­wo­ści, ad­mi­ni­stra­cja skar­bo­wa, in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ob­słu­gą sze­ro­ko po­ję­tych fun­du­szy unij­nych, NFZ, pod­mio­ty zwią­za­ne z ob­słu­gą sfery so­cjal­nej – ZUS, PFRON) lub wła­ści­wie skon­stru­owa­ne, za­pew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo danym oso­bo­wym, umowy po­wie­rze­nia da­nych do prze­twa­rza­nia (np. z pod­mio­ta­mi sek­to­ra te­le­in­for­ma­tycz­ne­go i te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, prze­twa­rza­nia da­nych).

Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez PSONI Koło w Nidzicy. prze­cho­wy­wa­ne będą przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu dla ja­kie­go zo­sta­ły ze­bra­ne oraz zgod­nie z ter­mi­na­mi ar­chi­wi­za­cji okre­ślo­ny­mi przez usta­wy kom­pe­ten­cyj­ne lub usta­wę z dnia 14 czerw­ca 1960 r. Ko­deks po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i usta­wę z dnia 14 lipca 1983 r. o na­ro­do­wym za­so­bie ar­chi­wal­nym i ar­chi­wach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mi­ni­strów z dnia 18 stycz­nia 2011 r. w spra­wie in­struk­cji kan­ce­la­ryj­nej, jed­no­li­tych rze­czo­wych wy­ka­zów akt oraz in­struk­cji w spra­wie or­ga­ni­za­cji i za­kre­su dzia­ła­nia ar­chi­wów za­kła­do­wych.

Jako wła­ści­cie­le swo­ich da­nych, macie prawo:

  • do­stę­pu do do­ty­czą­cych Was da­nych oso­bo­wych,
  • żą­da­nia ich spro­sto­wa­nia,
  • usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia,
  • wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia.

Z po­wyż­szych upraw­nień mo­że­cie sko­rzy­stać w sie­dzi­bie Ad­mi­ni­stra­to­ra, pi­sząc na adres kon­tak­to­wy Ad­mi­ni­stra­to­ra lub drogą elek­tro­nicz­ną kie­ru­jąc ko­re­spon­den­cję na adres psouu_nidzica@poczta.fm

W przy­pad­ku, gdy dane prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie wy­ra­żo­nej przez Was zgody, macie prawo do cof­nię­cia tej zgody w do­wol­nym mo­men­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­li­śmy na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem.

Przy­słu­gu­je Wam prawo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go za nie­zgod­ne z RODO prze­twa­rza­nie Wa­szych da­nych oso­bo­wych przez PSONI Koło w Nidzicy.  Or­ga­nem wła­ści­wym dla ww. skar­gi jest:

Urząd Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych
ul. Staw­ki 2, 00-193 War­sza­wa

W za­leż­no­ści od sfery, w któ­rej prze­twa­rza­my Wasze dane oso­bo­we, po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest wy­mo­giem usta­wo­wym lub umow­nym. W szcze­gól­nych przy­pad­kach ich po­da­nie jest wa­run­kiem za­war­cia umowy na świad­cze­nie usług PSONI Koło w Nidzicy. O szcze­gó­łach pod­sta­wy gro­ma­dze­nia Wa­szych da­nych oso­bo­wych i ewen­tu­al­nym obo­wiąz­ku lub do­bro­wol­no­ści ich po­da­nia oraz po­ten­cjal­nych kon­se­kwen­cjach nie­poda­nia tych da­nych in­for­mu­je­my w szcze­gó­ło­wych klau­zu­lach in­for­ma­cyj­nych do­ty­czą­cych każ­dej z pla­có­wek osob­no. Klau­zu­le te uwi­docz­nio­ne będą na ta­bli­cach in­for­ma­cyj­nych w każ­dej pla­ców­ce na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia

 

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla mieszkańców mieszkania chronionego i uczestników treningów mieszkaniowych
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców
KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzura dla członków PSONI Koło w Nidzicy
Klauzura dla uczestników Domu Pomocy Społecznej
Klauzura dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Klauzura dla wolontariuszy
Klauzura dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego
Klauzura dla wychowanków przedszkola
Klauzura informacyjna dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Klauzura informacyjna dla osób korespondujących z PSONI Koło w Nidzicy
Klauzura informacyjna dla osób objętych działalnością leczniczą OREW
Klauzura informacyjna dla osób objętych wsparciem PFRON
Klauzura informacyjna dla osób przekazujących 1 procent
Klauzura informacyjna dla uczestników
Klauzura informacyjna dla wychowanków
Klauzura informacyjna dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w zakresie prowadzonej rehabilitacji
Klauzura informatcyjna dla pracowników