Nasze cele i zadania

CELE I ZADANIA OREW W STOSUNKU DO WYCHOWANKÓW

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków poprawy sprawności psychofizycznej, w tym autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

1) poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu,

2) poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu,

3) poprawa sprawności procesów poznawczych,

4) rozwój osobowości,

5) rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie,

6) rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,

7) rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,

8) rozwój umiejętności współżycia w grupie,

9) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

CELE I ZADANIA PLACÓWKI W STOSUNKU DO RODZINY

Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

1) wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,

2) wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie,

3) rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem,

4) wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

5) wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI,

6) stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej,

7) wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

Cele OREW w stosunku do rodziny są realizowane w następujących formach:

1) warsztaty, wykłady i seminaria,

2) poradnictwo specjalistyczne,

3) zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe,

4) opieka popołudniowa w świetlicy,

5) interwencyjna i czasowa opieka całodobowa,

6) spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

Zadania OREW obejmują:

1) wczesną interwencję i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w warunkach ośrodka dziennego w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmujące porady lekarskie, świadczenia z psychologii klinicznej, logopedii, psychoterapii, rehabilitacji leczniczej, zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta, indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia,

2) realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

3) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem,

4) rehabilitację społeczną i zawodową,

5) określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym, w otwartym środowisku,

6) rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych obejmującą:

a) udzielanie świadczeń w zakresie wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji,

b) rozwijanie sfer i umiejętności w zakresie utrudnionym do osiągnięcia w systemie świadczeń ambulatoryjnych,

c) stosowanie zasady indywidualizacji,

d) wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

e) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

f) inne zadania zlecone przez dyrektora.