Deklaracja Dostępności

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W NIDZICY

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność:  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019.848 z późn. zm.), budynków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020.1062 z późn. zm.), środków informacyjno-komunikacyjnych na terenie placówek.

 

Dostępność architektoniczna  

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy mieści się przy dwóch budynkach ul. Krzywa 8 oraz ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica.

Według wytycznych ustawy o dostępności Stowarzyszenie zapewnia:

 • budynek przy ul. Krzywej 8, wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne;
 • budynek przy ul. Krzywej 9, wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne;
 • zastosowano w budynkach rozwiązania architektoniczne, środki techniczne (ul. Krzywa 8 i Krzywa 9: zainstalowane urządzenia: podjazdy, winda, szerokie przejścia o min. prześwicie 90-100 cm), które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • zapewnione częściowo informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynkach w sposób wizualny (plany ewakuacyjne, znaki ewakuacyjne świetlne);
 • łazienki i węzły sanitarne oraz inne pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • PSONI zapewnia wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego, czy psa przewodnika;
 • PSONI zapewnia w budynkach osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość sprawnej ewakuacji, przygotowane są procedury, plany ewakuacyjne, podjazdy, oznakowania odblaskowe ostrzegawcze, sygnalizacja dźwiękowa podczas alarmu, wyznaczone miejsce zbiórki podczas ewakuacji, przeszkolonych pracowników;
 • teren placówek ul. Krzywa 9 jest ogrodzony i monitorowany, ul. Krzywa 8 jest monitorowany;
 • w budynku nie ma oznaczeń wykorzystujących j. Braill’a;
 • na posesji znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla busów dowożących uczniów i wychowanków;
 • usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki (poniedziałek-piątek 7:00 – 18:00);

 

Dostępność cyfrowa 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzi stronę internetową o adresie: www.nidzica.psoni.org.pl

 • Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych;
 • Informacje na stronie są na bieżąco aktualizowane;
 • Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlenia;
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki;
 • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • ich wytworzenie odbyło się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna  

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy:

 • obsługuje klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej;
 • na stronie internetowej informacje o zakresie działalności PSONI i jego placówek w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacje w tekście łatwy do czytania (w trakcie przygotowań);
 • na korytarzach budynków i ich elementach (drzwi, ściany) umieszczone są znaki PCS i piktogramy informacyjne;
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z placówkami w formie określonej we wniosku;
 • na parterze budynków, są osoby przeszkolone do udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • w budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące i oznaczeń w alfabecie Braille’a

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

 

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Wiktor Gałka, adres e-mail: wikotrgalka@poczta.fm

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie  501-611-172  lub  89-625-21-53

E-mail: psouu_nidzica@poczta.fm

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy – Ewa Katarzyna Gałka, ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.