OREW

OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY 

OREW zapewnia:

I.Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację:

-obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
-obowiązku nauki na poziomie ponadgimnazjalnym przysposobienie do pracy.

II. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu głębokim realizację:

-obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych,
-obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych.

III. Dzieciom wymagającym kształcenia specjalnego realizację:

-podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
-obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

IV. Dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki:

-wczesną interwencję
-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-dzieciom, młodzieży i rodzicom korzystanie z innych, uzasadnionych form wsparcia i  pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej

W Ośrodku prowadzone są zajęcia specjalistyczne:
Zajęcia z psychologiem ( indywidualne i grupowe ),
Zajęcia logopedyczne ( neurologopeda, surdologopeda ),
Zajęcia słuchowo –werbalne z surdopedagogiem,
Logorytmika,
Nauka obsługi komputera,
Terapia widzenia
Zajęcia stymulująco – terapeutyczne z zakresu: psychoterapii, muzykoterapii,
Zajęcia  Integracji Sensorycznej,
Zajęcia rehabilitacyjne,
Terapia zajęciowa grupowa i indywidualna,
Dogoterapia,
Hipoterapia,
Hydroterapia.

Metody wspierające prace

Integracja sensoryczna
Metoda Bobathów
PNF
Metoda Weroniki Sherbourne
Metoda Glenna Domana
Dogoterapia
Hydroterapia
Hipoterapia
Niedyrektywna Terapia Zabawowa
Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
Zabawy paluszkowe
Chromoterapia
Arteterapia
Aromaterapia
Metoda Knillów
Muzykoterapia
Metoda ośrodków pracy
Stymulacja Polisensoryczna „Poranny krąg”
Metody wspomagania komunikacji Piktogramy Makaton   Symbole PCS Indywidualna książka do komunikacji
Program wspierania kompetencji komunikacyjnej dzieci M.Grycman

OWI/WWR

Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI)/Wczesne Wspomaganie Rozwoju(WWR) dla dzieci od 0-7 lat, mający na celu:
-diagnozę medyczno-psychologiczną stanu dziecka na podstawie badań i obserwacji.
-zajęcia specjalistyczne z zakresu rehabilitacji.
-instruktaż dla rodziców w zakresie wykonywania odpowiednich ćwiczeń usprawniających