Przedszkole Specjalne ,,Zaczarowany Ogród”

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Zaczarowany ogród” powstało 1 września 2017 roku. Prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Nasze przedszkole powstało po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, terapeutyczne i opiekuńcze zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością zgodnie z ich wrodzonym potencjałem. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
m.in.: z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia wychowania przedszkolnego do wieku określonego przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka 2,5 letniego.
Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną na czas edukacji przedszkolnej lub rocznego przygotowania przedszkolnego.

Nasz fanpage: https://www.facebook.com/Niepubliczne-Przedszkole-Zaczarowany-Ogr%C3%B3d-w-Nidzicy-288002975261506/

 

Kadrę przedszkola stanowi wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra:

 • nauczyciele – oligofrenopedagodzy,
 • psycholog kliniczny,
 • neurologopeda,
 • surdologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • masażysta,
 • dogoterapeuta,
 • pomoc nauczyciela przedszkola.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w religii, zajęciach dodatkowych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Kierując się zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, kadra przedszkola otacza opieką każdego z wychowanków oraz dostosowuje metody i formy pracy do ich potrzeb i możliwości psychoruchowych. Każde dziecko pracuje w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę i zadania zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

Stosujemy specjalne metody pracy edukacyjno- terapeutycznej i rehabilitacyjnej, które umożliwiają wielopłaszczyznowe oddziaływanie edukacyjne na dziecko z niepełnosprawnością w zakresie polepszenia jakości życia, m.in.:

 • Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – „Poranny Krąg” wg Abel,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy Klanza,
 • Metoda werbo– tonalna,
 • Elementy Metody Krakowskiej,
 • Elementy Terapii Ręki,
 • Terapia Integracji sensorycznej,
 • Logorytmika.